B.V. Oprichten

Wat is een (flex)B.V.?

De regels zijn per 1 oktober 2012 gewijzigd. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Er kan worden volstaan met uitgifte van één aandeel van één euro of zelfs van één eurocent. Het minimumkapitaal van €18.000,00, de bankverklaring en accountantscontrole (bij inbreng) zijn afgeschaft. Wel geldt nog steeds de verplichting tot volstorting van de aandelen bij oprichting (zie nader bij publicaties). Diverse andere formaliteiten zijn afgeschaft. Oprichting is eenvoudiger en flexibeler gemaakt. Ook bestaande bv’s kunnen profiteren van de mogelijkheden door de statuten te wijzigen.

Beperkte aansprakelijkheid

De beperkte aansprakelijkheid houdt in dat schuldeisers zich in beginsel slecht op het vermogen van de besloten vennootschap kunnen verhalen. In principe zijn de aandeelhouders (bij oprichting: de oprichter(s)) niet persoonlijk aansprakelijk  voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen bij te dragen.

Betere crediteurenbescherming.
Om schuldeisers te beschermen mag de bv  geen dividend uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Een dividendbesluit (besluit tot inkoop of kapitaalvermindering)  van de aandeelhouders wordt pas geldig nadat het bestuur daaraan goedkeuring heeft verleend.  Deze goedkeuring mag niet worden verleend als het bestuur weet of redelijkerwijze behoort te weten dat de bv na uitkering van het dividend haar schulden niet meer kan blijven betalen (uitkeringstest). Bestuurders en/of aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid is beperkt tot het tekort dat in de bv ontstaat door de uitkering (verhoogd met de wettelijke rente).

Voordelen (flex)B.V.

  • uitsluiting van privé-aansprakelijkheid;
  • eenvoudige overdraagbaarheid van de onderneming;
  • grote inrichtingsvrijheid statuten (op maat);
  • mogelijkheid om aandelen zonder stemrecht of extra stemrecht te creëren, en aandelen zonder recht op winst of juist extra winst;
  • keuzevrijheid om de blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen wel of niet op te nemen in de statuten of de overdracht voor een bepaalde periode geheel uitsluiten.

 Oprichting van holdingstructuur

“Een B.V. is géén B.V.” Voor ondernemers die een BV oprichten is het vaak interessant om direct een holding op te richten, hetgeen meer veiligheid en flexibiliteit kan bieden.

Waarom een B.V.? bij faillissement van de vennootschap is de ondernemer niet hoofdelijk aansprakelijk. Hij verliest zijn privévermogen in principe niet. Maar als de gehele onderneming daardoor ten einde is verliest de ondernemer alsnog vaak zijn grootste vermogen, zoals het bedrijfsgebouw, de auto van de zaak, patenten, in de vennootschap opgebouwd pensioen of andere opgebouwde vermogenswaarden. Dit kan in veel gevallen worden voorkomen met een holding-vennootschap.

Indien een ondernemer, vanuit dit oogpunt, een holding-structuur opricht, start hij eigenlijk twee ondernemingen. De eerste is de zogenaamde ‘werk’-BV, welke vennootschap de opdrachten aan neemt, verbintenissen aangaat, personeel in dienst neemt, enzovoort.

Daarnaast richt de ondernemer een tweede Holding BV op. Deze vennootschap bezit alles wat van waarde is, zoals de aandelen in de werk-BV, winst-reserves, patenten, octrooien, de auto van de zaak en bijvoorbeeld een bedrijfspand. De ondernemer kan verder binnen deze holding BV zijn pensioen opbouwen. In geval van faillissement van de werk-BV, dan wordt het personeel op straat gezet en is de onderneming zijn ‘werk’ kwijt. De auto, het bedrijfspand, winstreserves en eventueel opgebouwd pensioen zitten in de Holding-vennootschap, welke vennootschap niet failliet is gegaan.

Als de ondernemer werkelijk ‘wanbeleid’ te verwijten valt, bijvoorbeeld hij laat bewust zijn werk-BV klappen om maar van personeel af te komen, dan is hij alsnog hoofdelijk aansprakelijk (bestuurdersaansprakelijkheid). Hij kan alsnog eerder genoemde vermogenswaarden verliezen. Enkel de kans hierop is aanzienlijk kleiner.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?