Statutenwijziging

Bij de oprichting van een besloten vennootschap, vereniging of stichting, zijn de statuten vastgelegd in de akte van oprichting. De statuten bevatten in ieder geval de naam, zetel en doel van de rechtspersoon. Een statutenwijziging dient bij notariële akte te geschieden.

De besloten vennootschap

De statuten van een besloten vennootschap kunnen altijd worden gewijzigd. De algemene vergadering van aandeelhouders dient daartoe een besluit te nemen volgens de regels zoals in de statuten zijn vastgelegd.

De stichting

De statuten van een stichting kunnen alleen worden gewijzigd indien de statuten deze mogelijkheid bieden. Het bestuur van de stichting neemt daartoe een besluit volgens de regels zoals in de statuten is vastgelegd. Soms is goedkeuring van een ander orgaan (bv. Raad van Toezicht) vereist. Is wijziging volgens de statuten niet toegestaan dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het stichtingsbestuur of het openbaar ministerie goedkeuring verlenen om de statuten te wijzigen.

De vereniging

De algemene ledenvergadering dient tot statutenwijziging te besluiten. Soms is goedkeuring van een ander orgaan vereist. De statuten bepalen hoeveel leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn om tot statutenwijziging te kunnen besluiten. Tenzij de statuten anders bepalen is een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

Van de wijziging dient opgave te worden gedaan bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen of een vrijblijvende afspraak maken.

Wij vertellen je graag meer!

Afspraak, telefonische offerte of meer informatie?
0599 23 77 10